Sociale Psychiatrie / nummer 140

Artikelen SP jaargang 41 / september 2022 / nummer 140

Alle artikelen uit deze uitgave zijn hier te downloaden als PDF bestand.

inhoudsopgave, redactioneel


Peer-supported Open Dialogue
Geeske van der Weerd
Auteur ons mee naar een nieuwe vorm van sociaal psychiatrisch werken waarbij het netwerk een prominente plaats binnen de behandeling inneemt. Zelf verwoordt ze het als volgt: "het is een manier van communiceren, eigenlijk een leefwijze, die mensen met ontwrichtende ervaringen en mensen die belangrijk voor hen zijn helpt om samen betekenis te geven aan die ervaringen".

Naasten zijn niet iets belangrijks…. Naasten zijn alles!
Willeke de Boer, Ineke de Haan en Fieneke Kamphuis
Auteurs laten zien dat het lang niet vanzelfsprekend is dat er een groot beroep gedaan wordt op familie en betrokkenen en dat naasten lang niet altijd begrijpen wat er gaande is. De hulpverlener dient hierbij meervoudig partijdig te zijn en goed vanuit het systeemperspectief te kunnen handelen.

Niet alles is wat het lijkt
Willeke de Boer, Wiebrig Schreur en Inge Koehoorn
Auteurs laten zien hoe somatisch lijden ten grondslag kan liggen aan symptomen die in de praktijk van alledag nogal eens als psychisch worden geïnterpreteerd. Ze laten zien hoe we daar in de GGZ, en zeker binnen de crisisdienst, alert op moeten zijn.

Mediaan
'Signalen' Samenvatting van de boekpresentatie gehouden tijdens 40 jaar jubileum
Frans van der Lem
Auteur vat de essentie van het boek nog eens kort samen en concludeert hij "activeer je lichaam en je gezamenlijke zintuigen tot integrale waarneming. Dat vergt een soort trance terwijl je helder bewust blijft. Wijsheid, kennis en vooral praktijkervaring komen dan maximaal beschikbaar". Volgens Frans de kern van het SPV-beroep.

Vragen over het boek Signalen
Frans van der Lem
Auteur beantwoordt een aantal vragen die bij de redactie binnengekomen zijn naar aanleiding van het publiceren van het gelijknamige boek.

Vader-dochter Lont interview
Frans van der Lem
Interview van de auteur dat hij heeft afgenomen met vader en dochter (Peter en Rozemarijn) Lont, allebei SPV maar gescheiden door een flinke generatiekloof. Is de SPV van nu zo anders als destijds? Wie het artikel goed leest kan zelf de conclusie trekken.

Zelfbeschadiging
Rianne Levi
Auteur laat zien hoe belangrijk het is dat de hulpverlener compassievol en nieuwsgierig is en dat de betrokkene gerust een keer onderuit mag gaan wanneer nieuw gedrag wordt geoefend. Rianne spreekt uit eigen ervaring vanuit eigen ervaren trauma. Zelfhelend vermogen kan zich ontwikkelen wanneer de hulpverlener vertrouwen durft te geven en er niet vanuit gaat dat betrokkene 'gered moet worden', aldus Rianne.

Literatuur besprekingen
"Wie is er nou eigenlijk gek?"
Fieneke Kamphuis
Kattouw schrijft een ontluisterend en kritisch boek over de gevolgen van diagnostiek en medicatie. Tegelijkertijd geeft hij aanwijzingen hoe de hulpverlener kan profiteren van zijn ervaringen en inzichten.

In levende lijve: het lichaam in de psychotherapie
Frans van der Lem
Auteur las het boek van Nelleke Nicolaï en het leverde hem aanvullende inzichten op die hij zelf in zijn eigen boek "Signalen" aan de orde stelt.

Dichterbij
Alles of niets (Gerard Lohuis)
Geleefd leven (Gerard Lohuis)
Met één been in een andere wereld (Frans van der Lem)

Uit den lande
Impressie van het jubileumsymposium
Kees Onderwater
Auteur (ooit redactie- en bestuurslid van de NVSPV) kijkt terug op de jubileumdag van de beroepsvereniging op 20 mei jongstleden. Naast de vele rollen die de SPV in de praktijk heeft, sluit hij aan bij de lezing van Frans van der Lem die benadrukt hoezeer het intuïtieve handelen een belangrijks intrinsieke waarde heeft in de relatie met de betrokkene.

Paul wil dood
Nynke Floris en Alie Faber
Auteurs beschrijven hoe psychiater Kees Locht, werkzaam bij de VNN, Paul begeleidt in zijn verzoek om euthanasie. De wens om euthanasie te mogen ondergaan en daarbij door de eigen hulpverlener te worden bijgestaan, doet langzamerhand zijn intrede binnen de psychiatrie.

Op zoek naar meer gelijkheid in psychische zorg
Marleen de Roo
Is gelijkwaardig samenwerken hetzelfde als gelijkheid in de relatie tussen hulpverlener
en betrokkene in de psychische zorg? Auteur bezocht een studiedag en laat
in "Op zoek naar meer gelijkheid in de psychische zorg" haar licht hierover schijnen.