Beroepscode, beroepsprofiel, expertisegebied

Uitgaven door de jaren heen

Expertisegebied Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Op de ledenvergadering van mei 2023 is het expertisegebied van de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, vastgesteld.
Het expertisegebied is:
• een onderdeel van de beroepsstandaard;
• een informatiebron voor SPV-en om na te gaan welke competenties men dient te ontwikkelen, zowel in opleiding als na afstuderen;
• het uitgangspunt voor de post- hbo- SPV opleiding en voor de NLQF6 inschaling van deze opleiding;
• de basis voor de invulling van functieprofielen van de SPV;
• een referentiekader voor het Kwaliteitsregister Verpleging & Verzorging;
• Informatie voor hulpvragers en hun systeem over hetgeen de SPV hen te bieden heeft.


Op de ledenvergadering van november 2013 is het expertisegebied van de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, vastgesteld.
Je kunt het profiel in PDF downloaden door op de afbeelding te klikken. Een van de doelstellingen van de (voormalige) NVSPV is het bevorderen van goede kwaliteit van de sociaal psychiatrische verpleegkunde. Om hierin te voorzien heeft de vereniging in 1989 het Profiel SPV gepubliceerd (herzien in 1998) en in 2002 is daar de Beroepscode SPV aan toegevoegd. Deze publicaties spelen een hoofdrol bij de professonalisering van het beroep van SPV en waren een 'must' voor elke SPV en elke student MGZ/GGZ.

 

Beroepsprofiel

beroepsprofiel 2002 Het belang van het Profiel SPV is erin gelegen dat zij twee aspecten van het professionaliseringsproces bewerkstelligt, nl. dat de beroepsgroep zelf haar onderwijs definieert en zelf de inhoud van het beroep bepaalt:
1. Inhoud van het onderwijs: Het Profiel SPV geeft een gedetailleerde beschrijving van het beroep en de competenties ervan, zowel op het basisniveau van MGZ/GGZ-opgeleiden als op het specialistische niveau van de SPV met VO (Voortgezette Opleiding). Het beroep van SPV wordt door het Profiel SPV op post-HBO niveau gepositioneerd. Het Profiel SPV is daarmee richtinggevend voor de invulling van het curriculum van de opleidingen en de kwaliteit ervan.
2. Inhoud van het beroep: Het Profiel SPV geeft vorm en inhoud aan het eigene van het beroep. De identiteit van het beroep wordt daardoor versterkt en het kan zich scherper onderscheiden van de andere beroepen binnen de GGZ. De gehele beroepsuitoefening kent vier z.g. beroepsdomeinen.
De beroepsdomeinen zijn: a. directe cliëntenzorg, b. preventie en consultatie, c. innovatie en zorgbeleid en d. deskundigheidsbevordering en coaching.

Beroepscode SPV

beroepscode spv 2002 De Beroepscode SPV bewerkstelligt het derde aspect van professionalisering, de mogelijkheid om leden van de beroepsgroep te controleren door de beroepsgroep zelf d.m.v. een tuchtraad:
3. Tuchtraad: De Beroepscode SPV is een schriftelijke leidraad t.a.v. het morele gedrag van de SPV. Zij bevat ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van het beroep behoort te worden gedaan of juist nagelaten, jegens collega´s, cliënten en anderen. De Beroepscode SPV biedt aldus een duidelijk referentiekader hetgeen een voorwaarde is voor het goed functioneren van het tuchtrecht. Er zijn aan het professionaliseringsproces nog twee aspecten te onderscheiden:
4. De beroepsgroep is in staat om haar bestaansrecht aan te tonen t.o. de cliënten. En tenslotte een economisch aspect:
5. De mate waarin de beroepsgroep er in slaagt haar eigen marktwaarde te bepalen.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Beroepscode SPV en het Profiel SPV tezamen het fundament vormen waarop de professie zich in haar huidige vorm baseert en dat zij cruciale stappen in het professionaliseringsproces mogelijk hebben gemaakt. Beide zijn uitkomst van het professionaliseringsproces tot nu toe en zullen tevens richting geven aan het verdere verloop ervan in de toekomst.

Beroepsdeelprofiel SPV

Als gevolg van diverse ontwikkelingen in de maatschappij en in de GGZ is het beroepsprofiel inmiddels aan vernieuwing toe. Het nieuwe beroepsdeelprofiel is tot standgekomen i.s.m. de AVVV. De verpleegkundige beroepsuitoefening beweegt mee met de dynamiek in de hedendaagse gezondheidszorg. Een dynamiek die op gang wordt gehouden door continu veranderende zorgvragen, ontwikkelingen in medisch-technisch handelen en de voortdurend bewegende arbeidsmarktsituatie.
Hierdoor zien wij momenteel een grote verscheidenheid aan vormen van verpleegkundige beroepsuitoefening.
De talrijke differentiaties en specialisaties, en de daarvoor benodigde opleidingen, roepen echter een beeld op van verbrokkeling en gebrek aan samenhang. Dit wordt in de hand gewerkt door het benadrukken van een ieders bijzonderheid en het veronachtzamen van de gemeenschappelijkheid in het verpleegkundig beroep. Ook de argumenten om het bestaan van een differentiatie of specialisatie te verklaren zijn divers, en ondergraven daardoor juist het bestaansrecht ervan.
Binnen lidorganisaties van verpleegkundigen bestaat daarom grote behoefte hun beroepsuitoefening te beschrijven en te verantwoorden door middel van beroepsdeelprofielen. De uniformiteit daarin laat elke differentiatie of specialisatie tot haar recht komen. En alle beroepsdeelprofielen tezamen dragen bij aan samenhang en transparantie van de verpleegkundige beroepsstructuur.In het verlengde hiervan wordt gezocht naar passende vormen van kwalificering door middel van opleidingen en naar registratie als bekrachtiging en erkenning van de positie die men inneemt binnen het beroepenveld en de gezondheidszorg. Om die reden zijn deze beroepsdeelprofielen evenzeer van belang voor overige beroepsbeoefenaren, de wetgever, de algemene beroepsgroep, overheid (VWS), onderwijsinstellingen, werkgevers en vakbonden.

Downloaden