Studiedag

Studiedag Donderdag 16 november 2017 van 10.00 – 17.00 uur te Utrecht Lunetten.

Kwetsbaar en verward, het zal je maar gebeuren.

Tijdens deze studiedag worden de schijnwerpers gericht op die aspecten van ons dagelijkse leven en werk die ons kwetsbaar kunnen maken en in verwarring achter laten. Hoe zorg je er dan voor dat je stevig en hersteld weer verder kunt?

09.15 Aankomst en ontvangst
 
10.00 Opening door de dagvoorzitters Marcel Kik en Ivonne van der Padt
 

Debat onder leiding van Ad Warnar
Ad is directeur, bestuurder en toezichthouder in de zorg. Tot 1 september was hij directeur van Cliëntenbelang Amsterdam, een belangenorganisatie voor mensen die van zorg en ondersteuning gebruik maken. Ook is hij initiatiefnemer en partner in het onderzoekcentrum Centrum voor Cliëntervaringen. In dat Centrum werken Cliëntenbelang en VUmc samen om participatief en kwalitatief onderzoek te doen naar de ervaringen van  de cliënt ten aanzien van de ontvangen zorg en ondersteuning. Daarbij worden cliënten ingezet als onderzoekpartners, samen met de universitaire onderzoekers. Hij heeft zowel in de profit als non-profit gewerkt en spreekt beide talen. En altijd vormt de klant/cliënt het uitgangspunt. Hij heeft het afgelopen jaar een belangrijke rol vervult in de Amsterdamse aanpak Personen met Verward gedrag.

Marijke van der Putten, Psychiater en lid van de RvB van GGZ NHN
In haar lezing neemt Marijke ons mee in de recente ontwikkeling van GGZ-NHN waarbij de huidige divisies maatschappelijke psychiatrie en de specialistische centra van GGZ-NHN steeds meer gaan samenwerken als specialisten in de wijk, ook wel wijkgericht werken genoemd. Dit wijkgericht werken gaat primair uit van GGZ -behandeling op maat voor de burger in de wijk, met als principe een psychische gezonde wijk.

Michael Milo, Drs., MBA, werkt als verbinder op het snijvlak van gezondheidszorg, ontwerp, onderwijs en transformatie.
SamenBeter: werken aan vitale wijken.
De laatste jaren is duidelijk geworden dat de wereld is veranderd, maar dat de manier waarop we de gezondheidszorg met zijn allen organiseren onvoldoende is meebewogen. Technologie en nieuwe inzichten op het gebied van gezondheid (Positieve Gezondheid, De Nieuwe GGZ, Redesigning Psychiatry) bieden veel innovatieve mogelijkheden om de noodzakelijke transitie vorm te geven.

Chris Nijboer, Dr. Ir., zelfstandig onderzoeker, docent en trainer op het gebied van ervaringsdeskundigheid, herstel en gezondheidsbevordering.
Nadat ze na haar tweede psychose in de isoleercel belandde, besloot zij haar cliëntervaringen te onderzoeken, te benutten en te combineren met haar professionele ervaringen. Vanuit haar bedrijf ChrisFit deed zij onder meer onderzoek naar de professionalisering van ervaringsdeskundigheid in opdracht van Kwintes. In samenwerking met ENIK ontwikkelde ze de training: 'Het eigen verhaal schrijven en presenteren.' Daarnaast biedt zij gastlessen over haar ervaringen. Nu en dan staat zij op het podium en deelt haar verhaal op eigen wijze.

11.45 Amsterdam de bakermat van de sociale psychiatrie verder
         zonder SPV opleiding 

         Is het voor te stellen dat een stad als Amsterdam met alle denkbare
         grootstedelijke problematiek, zonder SPV opleiding kan? Waarschijnlijk niet,
         en toch gaat het gebeuren.
         We kijken terug op bijna een eeuw opleiden en kijken hoopvol (bezorgd)
         naar de toekomst.
         Jeanne Derks en Ivonne van der Padt

12.15 Luxe Buffet in het restaurant met zowel warme als koude gerechten
         
13:15 Stedelijk sociaal psychiatrisch werk, op het snijvlak van hulpverlening
          en de handhaving van de openbare orde

          Michael Willemsen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige & Teammanager
          MGGZ Afdeling Vangnet GGD Amsterdam.
 
14:00 1e RONDE WORKSHOPS-BIJEENKOMSTEN

A. Bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland
In deze workshop staan we stil bij de manier waarop de Nederlandse GGZ wordt gefinancierd en zoomen we in op de wijze waarop VGZ via een strategie van zinnige zorg de zorg voor nu en de toekomst betaalbaar probeert te houden.
Tomas Göbbels & Gerjan Prins zijn werkzaam als zorginkoper curatieve GGZ bij VGZ

B. Ondersteunen of overnemen?
Wat lukt er wel en wat komt moeizamer van de grond rond vermaatschappelijking. Wat zijn de mogelijkheden van en grenzen aan participatie?
Rick Kwekkeboom is gepromoveerd op onderzoek naar vermaatschappelijking in de GGZ. Lector Community Care bij de Hogeschool van Amsterdam.

C. Preventie, opgaven voor de psychische gezondheidszorg
Specialistische voorzieningen focussen uitsluitend op de zorg voor aangemelde patiënten. Omdat dit de grondslag van de financiering is, lijkt dit begrijpelijk. Het is echter cruciaal oog te hebben voor de context. De omstandigheden waarin psychische aandoeningen ontstaan, manifest worden, belopen, al dan niet worden opgemerkt, mensen al dan niet worden gestigmatiseerd en (mede daardoor) afgehouden worden van vroegtijdige hulp. De maatschappelijke context waarin al dan niet wordt gewerkt aan de preventie van psychische problematiek en de bevordering van psychische gezondheid. Anders gezegd: we moeten een idee hebben hoe de samenleving bijdraagt aan (verlies of bevordering van) psychische gezondheid en omgaat met psychische problematiek.
Jaap van der Stel 
is andragoloog, senior onderzoeker bij InGeest, adviseur beleid bij
Brijder-Parnassia, lector GGZ aan de Hogeschool Leiden

D. Bewonersgestuurde wijkontwikkeling
Hoe doe je dat eigenlijk, een aanpak van onderop realiseren? Hoe zorg je voor borging van  de inzet en deskundigheid van ‘echte’ wijkwerkers en bewoners die zich richten op het verbinden (kwartiermaken) en empoweren van mensen? Hoe verkrijgen we een GGZ als specialistische organisatie in de wijk, maar dan wel meer in de rol van consulent en adviseur van wijkwerkers?
Jaap Prummel is een actieve bewoner uit de Baarsjes A’dam, initiatiefnemer van
buurtkamer Bestevaer en betrokken als procesbegeleider bij Leren en participeren in
de community (LPC).
Kees Onderwater SPV, momenteel projectleider Leren en participeren in de community

14:45      Pauze

15:15      2e RONDE WORKSHOPS-BIJEENKOMSTEN

E. Signaleren van psychische kwetsbaarheid door de GGD-SPV in de wijk
De GGD-SPV in de wijk werkt nauw samen met verschillende partners vanuit de driehoek politie, meldpunt zorg & overlast en GGD. Samen met de wijkagent trekt de SPV er op uit om in een vroeg stadium OGGZ-hulp en zorg in te zetten. Decompensaties en escalaties worden daardoor zoveel mogelijk voorkomen. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk anders dan die van de SPV in het GGZ veld.
Herman Plas SPV Vangnet GGD Amsterdam en 
Stijn Ekkers 
SPV i.o. Vangnet GGD Amsterdam.

F. Professionele identiteit en interprofessionele samenwerking
Aan de hand van casuïstiek bekijken we hoe je als SPV de samenwerking met cliënten, naastbetrokkenen en andere professionals in de gewenste richting kunt beïnvloeden.
Jeanne Derks SPV, docent bij de Hogeschool van Amsterdam.

G. De dubbele last van stigmatisering bij psychisch kwetsbaren
Het uitgangspunt voorkoming van marginalisering staat in deze workshop centraal. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn worden regelmatig geconfronteerd met stigma en we weten dat dit net zulke schadelijke effecten heeft als de aandoening zelf. Vooral het risico op sociaal isolement is groot. In deze workshop staan we stil bij het proces van stigmatisering op het niveau van de professional. Wat is het, waarin uit het zich bij ons, hoe herkennen we het bij onszelf, wat is er aan te doen en tot slot, welke interventies kunnen we inzetten?
Sjaak Boon 
is SPV en als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.
Daarnaast is hij partner bij www.onderboven.nl.
 
H. Wijkhulpverlening 
In de workshop wordt ingegegaan op de wijze waarop aangesloten kan worden op de leefwereld van de client zonder te medicaliseren. De kwaliteit van leven voorop te stellen vanuit  Eigen Kracht en zonder zelfstigmatisering. Maar ook om mensen met langdurige psychiatrische problematiek uit de verlamming van hospitalisatie te laten komen door meer verbinding met de omgeving aan te gaan. De contextuele werkwijze en blik zijn hier onontbeerlijk.
Anja Wouters is SPV en werkzaam bij Zorggroep Perspectief BV.

16:30 Agenderen van en onderhandelen over bekostiging van
         vervolgopleidingen in de GGZ (waar onder de PHBO-SPV)
         Patrick Groenewegen
adviseur GGZ V&VN

17:00 Einde van deze dag met mogelijkheid voor netwerken en een drankje

Plaats studiedag

Zalencentrum Artisto
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
telefoon: (030) 2899400
Routebeschrijving