Studiemiddag 16 november 2016

Studiemiddag Woensdag 16 november 2016 van 13.00 – 17.15 uur te Utrecht Lunetten.

SPV: stigmatiseren, borderline en stemmen


Behandelen zonder brandmerk

Mensen met een psychische aandoening worden niet alleen geconfronteerd met hun eigen kwetsbaarheid, maar ook met negatieve opvattingen en reacties van anderen. Uitsluiting door stigmatisering vormt wellicht het belangrijkste obstakel om aan het maatschappelijk proces deel te nemen, om weer verder te kunnen met het leven (M. ter Avest, 2015). Er zijn drie, misschien wel vier vormen van stigma te herkennen: publiek stigma; structureel stigma; zelfstigma en stigma door hulpverleners. De sprekers van deze studiemiddag zullen onderdelen van deze vormen van stereotypering uitdiepen met als doel sociale uitsluiting tegen te gaan en eigen kracht te bevorderen zodat onze cliënten met succes en tevredenheid kunnen participeren.

Programma

12.30  Aankomst en ontvangst

13.00   Opening door de dagvoorzitter, Marcel Kik, Spv en onderneme
           
Sjaak Boon
Spv, docent Post-HBO SPV HS van Amsterdam, adviseur, trainer en mediator, ondernemer bureau Boon
Workshop Stigmatisering

Een van de uitgangspunten van de sociale psychiatrie, genoemd in expertisegebied van de SPV, is voorkomen van marginalisering. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn worden regelmatig geconfronteerd met stigma’s. Een van de gevolgen hiervan kan zijn het risico om in een sociaal isolement te raken. Maar niet alleen dat, onderzoek laat zien dat het stigma net zulke schadelijke effecten oplevert als de psychiatrische aandoening  zelf.
Stigmatisering vindt plaats op drie niveaus: door burgers in de samenleving, door professionals en door cliënten zelf (zelfstigmatisering).

In deze workshop staan we stil bij het proces van stigmatisering op het niveau van de professional.  Wat is stigmatisering? Waarin uit zich dat bij ons professionals? Hoe herkennen we dat bij onszelf? Is er iets aan te doen? Welke interventies kunnen we inzetten?

14.45  Korte pauze en uitwisseling van ervaring met elkaar

Maaike Dijkstra
Spv, Parnassia ouderen, deelnemer kennisdomein ouderen, werkgroep persoonlijkheidsstoornissen, vrijwilliger Humanitas. Docentervaring.
Wie is er in crisis: de borderliner of de hulpverlener?
Zij zal tevens een voorbeeld van een WRAP aanreiken.

Hoe ga je om met 'borderliners' als ze in crisis zijn? Dat hulpverleners met die vraag worstelen, blijkt wel uit de evaluaties van eerdere studiemiddagen én uit de praktijk. Men zegt... Borderliners in crisis uiten manipulatief gedrag, ze uiten een suïcidewens, geven aan dat alles zinloos is en ondertussen geeft het systeem aan dat het niet meer voor de cliënt kan zorgen. Hulpverleners in bijvoorbeeld het algemeen ziekenhuis of bij de politie kunnen zich ook machteloos voelen als ze met een dergelijke cliënt worden geconfronteerd. Deze lezing biedt handvatten voor de aanpak van zo’n casus, voor de omgang met de cliënt en het systeem.

Peter Oud en twee ervaringsdeskundigen stemmenhoorders
Spv, trainer stemmen horen begrijpelijk maken, gastdocent HvA
Stemmenhoorders

De meeste hulpverleners willen wel weten of cliënten stemmen horen, maar zijn niet op gericht ermee te werken. Ze zijn niet getraind om met stemmenhoorders over hun stemmen te praten. Hulpverleners in de GGZ zijn opgeleid met het idee dat stemmen horen een symptoom van een ziekte is. Dat is een mythe.
Volgens de Maastrichtse benadering is stemmen horen een menselijke variatie. De aanpak is gericht op de mogelijkheden van de stemmenhoorders, om met zijn stemmen te leren omgaan en weer de baas te worden over de stemmen. Deze benadering stimuleert de eigen kracht van de stemmenhoorder en sluit aan bij hun herstelproces. Stemmen horen: als je ze begrijpt, kan je ervaren dat ze betekenis hebben en altijd helpend zijn.

Afsluiting door de dagvoorzitter. Marcel Kik

17.15  Mogelijkheid voor netwerken en een drankje

Plaats studiemiddagen

Zalencentrum Artisto
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
telefoon: (030) 2899400
Routebeschrijving

Register

Deze bijeenkomst is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden en het deskundigheidsgebied SPV voor 4 punten