Studie(mid)dag 23 november 2006

Studie(mid)dag 23 november 2006   van 10.00 – 16.30 uur te Utrecht Lunetten

Aantal inschrijvingen op 16-11-2006: 96 (capaciteit 200 deelnemers)

Een bijzonder studiedag onder het moto: Samenwerken aan de toekomst!
's Morgens een bijzonder ALV met een presentatie van de ledenraadpleging.
Van 10.00 - 12.00 uur.
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden. Meer informatie onderaan op deze pagina.

Studiemiddag:
Werk maken van cliënten en familieparticipatie
Cliëntenparticipatie is een belangrijk onderwerp in emancipatie van cliënten en inzet van ervaringsdeskundigheid en empowerment. Cliëntenparticipatie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de zorg. Participatie is belangrijk in de emancipatie van de rol van de naastbetrokkenen in de zorg. Cliëntenparticipatie draagt bij tot een meer gelijkwaardige samenwerking tussen hulpvrager, naastbetrokkene en hulpverlener. Participatie bevordert de eigen verantwoordelijkheid.

Cliëntenparticipatie gaat op microniveau over de inbreng en invloed van cliënten op hun eigen behandeling en de samenwerking met de hulpverlener en naastbetrokkene. Participatie is niet alleen een kwestie van richtlijnen en beleid. Er is een attitudeverandering voor nodig van zowel de cliënt, naastbetrokkene en de hulpverlener.
Zijn we op de goede weg of maken we er onvoldoende werk van?

Middagvoorzitter van deze studiemiddag is Wouter van de Graaf, docent en onderzoeker vanuit het cliëntperspectief. Hij houdt tevens een inleiding over ontwikkelingen op het gebied van cliëntenparticipatie en cliëntenperspectief.
Paul Daemen, van de Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen zal een inleiding houden over de hoe cliëntenparticipatie heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van de psycho-educatie door inzet van eigen ervaringsdeskundigheid.
Een spreker van Labyrint In Perspectief heeft een voordracht over de participatie van familie en naastbetrokkenen, over de kwaliteitsverbetering van de zorg door participatie.
Wat voor betekenis hebben richtlijnen hierop? Hoe pakken de landen om ons heen dit thema op?

De voorzitter van de werkgroep cliëntparticipatie en cliëntperspectief, Eric Duffels, en de Hogescholen Zuyd (Heerlen) en van Amsterdam presenteren de resultaten van samenwerking tussen de beroepsvereniging en de opleiding. Inmiddels zijn vijf verschillende groepen studenten binnen de opleiding in de vorm van projectonderwijs actief geweest om een vragenlijst op te stellen en deze aan een beperkte groep SPVen voor te leggen. Op deze manier hebben zij gewerkt aan competenties binnen het domein Deskundigheidsbevordering (oud profiel) en de Professiegebonden taken van het nieuwe Beroepsdeelprofiel. Na de pauze zal de voorzitter van de werkgroep, Eric Duffels, een korte inleiding geven over de stand van zaken van de werkgroep en de docenten en studenten introduceren die een presentatie geven van dit project. Hoe geven SPVen invulling aan participatie? Wat betekent dit voor begrippen als bejegening en attitude? Waarom is onderzoek naar dit onderwerp lastig? Op vragen rond dit thema liggen sociale wenselijke antwoorden voor het grijpen. Voor cliënten en familieleden is het echter van wezenlijk belang hoe wij er als hulpverleners werk van maken om vanuit het cliëntperspectief vorm te geven aan de hulpverlening en daarmee de basis te leggen voor cliëntparticipatie.
Na deze inleidingen en presentatie volgt een discussie om bovenstaande punten te bespreken en kritisch na te gaan hoe de vlag er rond dit thema bij ons voor staat.

Programma
13.00 uur Aankomst en ontvangst.
13.30 uur Opening door middagvoorzitter
13.35 uur ‘Cliëntenparticipatie en cliëntenperspectief; de stand van zaken'
               Wouter van de Graaf
14.00 uur ‘De zorg versterken met cliëntenparticipatie, inzet van ervaringsdeskundigheid'
               Paul Daemen
14.30 uur ‘Krachtenbundeling voor participatie en familieperspectief'
               Spreker Labyrint in Perspectief

15.00 uur Pauze

15.20 uur ‘Samen op onderzoek! Studenten en docenten actief op het professie
               gebonden taakgebied'
               Diana Kweens, Hugo Vanreyten en Hans van Drongelen
16.00 uur Discussie met de zaal:
               ‘Op zoek naar eigen attitude zonder sociaal wenselijke antwoorden'
16.30 uur Afsluiting van de middag.

Gelegenheid voor een drankje.

Sprekers

Wouter van de Graaf
Zelfstandig gevestigd onderzoeker vanuit het Cliëntenperspectief in Amsterdam, is al jaar en dag in de cliënten- en gehandicaptenbeweging. Hij verzorgt tevens trainingen en cursussen
Paul Daemen
Vereniging Manisch Depressieven & Betrokkenen (VMDB)
Spreker Labyrint In Perspectief
Jan Dimmers
Hogeschool van Amsterdam (HVA)
Hans van Drongelen
Hogeschool Zuyd
Diana Kweens en Hugo Vanreyten
Studenten van Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Zuyd
Eric Duffels
Voorzitter werkgroep participatie en cliëntenperspectief V&VN-SPVBijzondere ALV bijeenkomst

Werken aan de toekomst.
Wat vinden de leden van hun taakstelling? Wat zijn belangrijke thema's in hun werk? Gaan SPVen in de toekomst geprotocolleerd medicatie voorschrijven? Wat zijn de knelpunten in het werk? Allemaal vragen uit de momenteel gehouden ledenraadpleging.
Leden worden uitgenodigd voor de presentatie van de uitkomsten van deze ledenraadpleging. We gaan gezamenlijk werken aan de toekomstige speerpunten voor het beleid van de afdeling SPV.
Na het afhandelen van enkele agendapunten ALV (algemene ledenvergadering) zal Mevrouw Marian Kaljouw, voorzitter Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), de inleiding en discussie leiden over de toekomst van de (afdeling) Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.