Studiemiddag 29 september 2004 - Amsterdam

Jubileumlogo
Crisis en de wijk
Crisisinterventie: familie en maatschappelijk steunsysteem
onmisbaar in de hulpverlening


Inschrijvingen 29-09-2004 : 139

'Crisis en de wijk'
Vijfentwintig jaar NVSPV maar al bijna een eeuw sociaal psychiatrisch verpleegkundig werk in de maatschappij. Een jubileum om trots op te zijn en dat geldt tevens voor het beroep van SPV. Een beroepsgroep die al sinds Querido in Amsterdam startte met zijn 'psychiatrische eerste hulp' participeert in de crisisdiensten. De grondlegger van de sociale psychiatrie was van mening dat een crisis nooit beoordeeld kon worden op basis van het contact met één persoon; de cliënt in crisis. Neen, de situatie als geheel moest bezocht, bekeken en overzien worden. Curatie en preventie van de crisissituatie, met alle betrokkenen, kon alleen worden bereikt door je te begeven naar de plek waar de crisis was ontstaan. Ook toen al vond crisisinterventie plaats in de buurt of wijk waar de crisis was ontstaan. Acute psychiatrie in een vermaatschappelijkte GGZ.

In het onlangs verschenen rapport Noodgedwongen van de Gezondheidsraad (mei 2004 ) kwam aan het licht dat 24.000 mensen jaarlijks kampen met psychiatrische problemen en daarvoor geen hulp vragen. Bij 1/3 van deze groep is regelmatig sprake van acute nood vanwege psychiatrische en sociale problemen, vaak in combinatie met een verslavingsprobleem. Marginalisering en uitstoting zijn steeds vaker optredende verschijnselen. Dit betekent dat samenwerking met cliënten, familie, gemeenten, instellingen voor maatschappelijke opvang en de GGZ en verslavingszorg, noodzakelijk is. Een adequate familie en maatschappelijk steunsysteem kunnen alleen ontstaan als het uitgezette regeringsbeleid wordt vertaald op gemeentelijk niveau en wordt uitgevoerd door alle betrokkenen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat aan de samenwerking met bovengenoemde partners in de acute psychiatrie nog een en ander kan verbeteren. Familieleden ervaren het gebrek aan informatie over het psychiatrische ziektebeeld, medicatie en de omgang met de cliënt als zeer storend. Als partners in de zorg voor de cliënt hebben zij een signalerende en adviserende rol naar de hulpverleners. Daarnaast hebben zij ook hulp en steun nodig om de gebeurtenissen te kunnen accepteren en verwerken. Cliënten hebben soms ervaringsdeskundigheid in crisissituaties. Door tijdgebrek wordt daar niet altijd naar gevraagd. GGZ en verslavingszorg werken meer samen, maar de cliënt met dubbele problemen wordt in acute situaties soms toch doorgestuurd. Daarnaast kennen we in Amsterdam het Westerpark als voorbeeld van best-practice rond een maatschappelijk steunsysteem. Cliënten met psychiatrische, sociale en verslavingsproblemen wonen in de wijk en krijgen onder andere daar, de zorg die ze nodig hebben. Steun en financiering van de gemeente is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Een dergelijke werkwijze heeft consequenties voor de opleiding tot SPV: waar liggen de prioriteiten, hoe vertalen we dit naar een curriculum? Wij hopen dat u daarover iets te zeggen hebt en het ons wilt laten weten.

Studiemiddag, voor wie?
SPV-en, overige medewerkers uit de GGZ, cliënten en geïnteresseerden uit cliënten- en maatschappelijke organisaties.

Waar?
AMC School of Nursing
Lokatie: Auditorium 1e verdieping
Tafelbergweg 51
1105 BD Amsterdam Zuidoost
Telefoon (020) 652 11 55

Programma

13.00 uur Aankomst en ontvangst

13.30 uur Opening door middagvoorzitter Jan Dimmers

13.45 uur Voorkomen en herstellen van een crisis met steun vanuit de wijk
               Ivonne van der Padt

14.00 uur Vermaatschappelijking inde wijk:
               beleidsontwikkeling in samenwerking met de gemeente
               Walter Kamp

14.20 uur Ervaring helpt, ook in crisis: de ontwikkeling van de crisiskaart
               Medewerkers van het APCP

14.40 uur Een crisis vindt altijd plaats binnen een netwerk van personen:
               Systeemgerichte samenwerking binnen Mentrum
               José Bosschers; SPV Langdurig Transmuraal Zorgteam en SPV in de wijk
               Hanneke Houniet; SPV/Systeemtherapeut crisisdienst
               Met medewerking van Margot van Lingen SPV crisisdienst

15.00 uur Pauze

15.30 uur De familie: de eerste schakel van het maatschappelijke steunsysteem
               bij crisisinterventie
               Medewerker van Ypsilon Amsterdam

15.50 uur Verslaving en crisisinterventie: zorg vanuit mentorenteams in de wijk
               SPV bij de Jellinek

16.10 uur Korte samenvatting en conclusie door de voorzitter

16.15 uur Beroep op de aanwezigen: wat hebben toekomstig SPV-en
               nodig om crisisinterventie te verlenen in de wijk?
               Discussie over en adviezen voor het curriculum van toekomstig SPV-en

17.00 uur Afsluiting met een drankje en hapje