Studiemiddag 26 november 2009


Studiemiddag 26 november 2009
  van 13.00 - 17.30 uur te Utrecht Lunetten.


Sociale psychiatrie; de hersenen en het brein

De sociale psychiatrie gaat er van uit dat psychiatrische ziekten door meerdere factoren worden bepaald. Zo spelen de levensgeschiedenis, omstandigheden, de sociale context en de eigen beleving een belangrijke rol. Maar ook neurobiologische omstandigheden en daaruit voortvloeiende stoornissen spelen een belangrijke rol.

Er zijn al vele studiemiddagen de revue gepasseerd, die vooral het sociale van het SPV beroep raakten. De hersenen zijn binnen de psychiatrie decennialang het deskundigheidsgebied van de psychiater en de zenuwarts geweest. Dat is nog steeds het geval, ware het niet dat er in de psychiatrie steeds meer aandacht wordt gegeven aan de neuropsychologie. Vanuit de multidisciplinaire richtlijnen wordt de vraag steeds meer gesteld om neuropsychologisch onderzoek te doen bij cliënten die langdurig opgenomen zijn, of langdurend van zorg afhankelijk zijn.

De rol van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige is vooral van wezenlijk belang daar waar het gaat om de gevolgen van trauma en/of ziekte van het brein op het sociaal, sociaal-maatschappelijk, sociaal-cultureel en contextueel welbevinden. Dit zowel naar de cliënten zelf toe, als naar de context van die mens.
Belangrijke onderwerpen als overmatig drank- en drugmisbruik bij jongeren, geweldsdelicten, seksuele grenzeloosheid, passeren regelmatig. Wijst dit op in toenemende veranderende cognitieve ontwikkelingen doordat de persoonlijkheidskenmerken, en het persoonlijkheidsstructuur definitief veranderd door ongebreidelde gevolgen van voornoemde onderwerpen?
In ieder geval zijn de gevolgen ervan fors merkbaar in de Forensische psychiatrie en in de verslavingspsychiatrie. Steeds jongere mensen die met psychische- en psychiatrische problematiek worden opgenomen en buiten de instelling voor ontstellend grote problemen zorgen. Wat is het effect hiervan op de samenleving, hoe valt er door hulpverlening zorg te bieden aan deze categorie mensen.
Op die vraag hopen we vanmiddag een klein tipje van de sluier op te lichten, door ervaringen te horen die zijn opgedaan binnen de verslavingsinstelling Tactus uit Deventer en Zutphen.

Ook de NAH problematiek neemt toe. Dit als gevolg van motor en auto-ongevallen, maar ook hier weer door verslaving. Denk daarbij aan de gevolgen van Wernycke-Korsakow. Ook in dit geval heeft het veel gedragsproblemen tot gevolg door  defecten in de hersenen.

Al met al krijgt de SPV in de dagelijkse beroepsuitoefening met al deze zaken te maken. Dat is ons deskundigheidsgebied en daar hebben wij de handvatten nodig om te voorkomen dat juist die cliënten niet worden uitgestoten en dat zij niet weggemoffeld worden in de marges van onze samenleving.

Sprekers

Peter Vossenberg
Sociaal geneeskundige, arts voor maatschappij en gezondheid. Ruim 25 jaar werkzaam in de verslavingszorg. Praktijkopleider voor Master in Addiction Medicine en hoofdbehandelaar van het Intramuraal Motivatie Centrum bij TACTUS.
Hij verricht onderzoek op het gebied van behandeling van opiaatafhankelijkheid en heeft onder andere meegeholpen aan de ontwikkeling van richtlijnen voor gebruik van methadon als medicijn.
Hij zal een inhoudelijk verslag geven van welke veranderingen er in de hersens plaats vinden bij langdurig gebruik van middelen en welke benaderingswijze daarbij aansluit?

Hans van Dam
Hij zal spreken over NAH problematiek. Hoe problematischer gedrag, hoe meer daar persoonlijke intenties aan worden toegedicht. Terwijl het tegendeel vaak waar is. Hersenonderzoek van de laatste tien jaar heeft probleemgedrag veel inzichtelijker gemaakt. Deze inzichten vragen om praktische toepassing in behandeling en begeleiding van mensen met gedragsproblemen. Voor de spreker zijn deze inzichten inspirerend om in de praktijk te helpen toepassen. Als docent hersenletsel in scholing en als consulent hersenletsel en hersenaandoeningen voor ondermeer het CCE in persoonlijke situaties van hersengetroffen mensen. Basale hersenprincipes zijn richtinggevend in het begrijpen van (complex) gedrag, dat vaak adaptatiegedrag is, en in stijl en inhoud van interventies. Deze inzichten verdienen een brede verspreiding en toepassing
Hij weet zich gesteund door ruim dertig jaar ervaring, eerst als (gespecialiseerd) verpleegkundige, daarna na een aantal gerichte scholingen als vrij gevestigd docent en consulent hersenletsel in de brede zin, dus van kind tot hoogbejaarde, inclusief psychiatrie, met het hele land als werkterrein.

Ron de Joode
Verpleegkundige en gedragstherapeutisch medewerker bij het AMC, op de zorglijn angsstoornissen.


Voorlopige programma

13.00 Aankomst en ontvangst.

13.30 Opening en inleiding door middagvoorzitter.
         Didier Rammers

13.45 Verandering in de hersenen als gevolg van langdurig middelengebruik
         Peter Vossenberg

14.30 NAH  in de GGZ
         Hans te Dam

15.15 Pauze

15.45 Werktitel nog niet bekend
         Ron de Joode

16.15 Afsluiting van de middag.
         

16.30 Borrel en netwerken