Extra studiemiddag 28 september 2005

Studiemiddag woensdag 28 september 2005, 13.00 - 17.30 uur
te Amsterdam

MGZ-GGZ opleidingen en de NVSPV

"Krachtig gebundeld"
Een uitdaging tot samenwerking in de sociale psychiatrie.

De MGZ opleidingen van vijf Hogescholen organiseren in samenwerking met de NVSPV een landelijke studiebijeenkomst omdat:
•  De opleiding tot SPV gaat veranderen
•  Wij van u willen weten wat uw wensen zijn
•  De vele uitdagingen in de sociale psychiatrie om samenwerking vragen

De SPV opleiding (MGZ-GGZ) bestaat vanaf 1970 maar kent een langere voorgeschiedenis onder verschillende benamingen. Deze specialisatie van psychiatrisch, dan wel, GGZ verpleegkundigen, bestaat vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw. Decennia lang hebben zowel het beroep als de opleiding zich aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen en vragen. Een van de huidige ontwikkelingen is dat de opleiding vanaf 2007 niet meer bekostigd zal worden door het ministerie van OC &W. In september 2006 starten geen cohorten 'oude stijl'. De vraag naar SPV-en overtreft het aanbod in sommige regio's nog steeds.

De NVSPV en betrokkenen van Hogescholen met een SPV opleiding, nodigen u uit om uw wensen te formuleren en ideeën te bespreken over het opleiden van SPV-en.
Voor de initiatiefnemers is het beroepsdeelprofiel van de SPV zowel qua inhoud als positionering richtinggevend voor het opleiden van toekomstige SPV-en op post-HBO niveau.
Het beroepsdeelprofiel SPV en het visiedocument van GGZ Nederland De Krachten gebundeld sluiten inhoudelijk goed op elkaar aan.
Preventie is een belangrijke pijler van sociale psychiatrie en een van de thema's uit het visiedocument. Maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek hebben immers aangetoond dat preventie noodzakelijk is. Risico's voor sociale uitsluiting en sociaal isolement zijn bijvoorbeeld vanuit preventief oogpunt van belang. Eén van de taken vanuit het sociaal psychiatrisch gedachtegoed is het voorkomen van sociale uitsluiting en marginalisering van mensen met psychische problemen. Daarbij moet samengewerkt worden met andere instellingen. Dat was altijd al zo, maar de toekomstige stelselherziening en de plannen rond de WMO, dwingen verschillende sectoren tot afstemming van de zorg om continuïteit te kunnen garanderen.

Het ministerie van VWS ondersteunt het Diaboloproject waarbij verschillende professionals betrokken zijn. De multidisciplinaire samenwerking krijgt binnenkort mogelijk een permanente plaats in opleidingen van verschillende disciplines. Beroepsspecifieke elementen zijn nog altijd van belang, maar de grenzen van beroepsdomeinen schuiven meer, en verder op. Dit heeft gevolgen voor opleidingsprogramma's. Het visiedocument dwingt beroepsgroepen om meer aandacht te besteden aan kwetsbare groepen in de samenleving. Dat betekent ook kiezen voor een betere samenwerking.

De vermaatschappelijking heeft nog niet het gewenste doel bereikt: integratie van mensen met psychische problemen in de samenleving. Velen leiden een bestaan van verkommering. Het verruimen van wettelijke mogelijkheden om tot dwang over te gaan wordt verkozen boven intensivering van zorg in de eigen leefomgeving. Bemoeizorg breidt zich uit maar vanuit welke financieringsbron wordt dit straks bekostigd? Meer aandacht van de GGZ voor de cure ligt met de komst van de DBC's voor de hand.

De sociale psychiatrie heeft zich altijd gericht op mensen met langdurige en complexe meervoudige problemen. Het is de wens van de gezamenlijke opleidingen en de beroepsvereniging, om in de toekomst de krachten te blijven bundelen en samen te werken aan een sociale psychiatrie.

Wij nodigen cliënten- en familieorganisaties, directies, management en opleidingsfunctionarissen van Nederlandse GGZ-instellingen, leden van de NVSPV, studenten en medewerkers van Hogescholen, beleidsmedewerkers en staffunctionarissen van koepelorganisaties, zorgkantoren en gemeenten uit om deze studiemiddag bij te wonen.

Programma


13.00 Aankomst en ontvangst
13.30 Opening voorzitter
         Ivonne van der Padt ASN
13.35 Einde of nieuw begin?
         Jaap te Velde vice-voorzitter NVSPV
13.50 Beleidsvisie GGZ Nederland
         Andrée van Es
14.05 Beroepsdeelprofielen; de opmaat voor vervolgonderwijs en periodieke registratie
         Lex Boekholt beleidsmedewerker AVVV
14.20 Visiedocument en openbare gezondheidszorg
         Rina Spruyt hoofd poliklinieken MGGZ GGD Amsterdam
14.40 Pauze
15.00 Opleiding, fundament voor professionalisering
         Frits Benjamins Hogeschool Zuyd
15.15 Versterking Eerstelijns GGZ: SPV svp?
         Cees Boer Landelijk coördinator Diaboloproject
15.35 Gebundelde cliëntenkrachten
         Liesbeth Reitsema voorzitter LPR
15.50 Vermaatschappelijking en bemoeizorg: de zorg van de samenleving
         Harry Meyerink SPV/Bemoeizorger
16.05 Forumdiscussie met panel en zaal
17.00 Afsluiting met een drankje en hapje